0
File ghi âm buổi 1:

Slide bài giảng:

File ghi âm buổi 2:

Slide bài giảng:

Buổi 3

Slide bài giảng:

 

 

 

0