THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

[order_woo_items]

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
[order_woo_fname] [order_woo_phone]
[order_woo_email]
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
[order_woo_date] HT[order_woo_id] [order_woo_total] [order_woo_status]
HƯỚNG DẪN VÀO HỌC

ĐỐI VỚI KHOÁ HỌC HITA LEARNING:

– Hướng dẫn đăng nhập: XEM TẠI ĐÂY

– Hướng dẫn học tập bằng App: XEM TẠI ĐÂY

  1. URL đăng nhập: https://edu.hitacamp.vn/users/sign_in
  2. Email: [order_woo_email]
  3. Mật khẩu mặc định: TG2023@TTL

(Nếu bạn không đăng nhập được với mật khẩu này, hãy dùng tính năng >>QUÊN MẬT KHẨU<<

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN